รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ International Conference on Food Security (ICFS) in conjunction with 50th Years of Anniversary University of Brawijaya  ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ระหว่าง วันที่  9 – 10 พฤศจิกายน  2555 และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “An Experience and Future Prospect of Halal Science in Thailand”

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เป็นการสัมมนา “International Symposium of Food Safety” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา แลผู้สนใจทั่วไปจำนวนประมาณ 70 คน และมีวิทยากรบรรยาย 4 ท่าน ดังนี้

Prof.Dr.Shunsuke  Koshi (Kagoshima  university – japan)
Prof.Dr.Winai  Dahlan (Chulalongkorn  university-Thailand)
Mr.Johan  Suryadarma (Seafood Service Center)
Ir.Iwan  Sutanto (Shrimp club Indonisia)