เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายในตามกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัย โดยระบบ Hal-Q สำหรับโรงพยาบาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาลของฝ่ายโภชนาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ Hal-Q ที่ตนสังกัดได้ และส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นในอาหารที่ผลิตจากโรงพยาบาลว่าฮาลาลและปลอดภัยตามหลักศาสนาอิสลามอยู่ตลอดเวลา ณ ห้องล้านนา โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา