วันที่ 5 ก.พ. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายระบบ HAL-Q ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง โรงพยาบาลบาเจาะ  โรงพยาบาลรือเสาะ และโรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับผู้อำนวยการ คุณครูจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากอำเภอเมือง บาเจาะ เจาะไอร้อง รือเสาะ และจะแนะ จำนวนกว่า 30 คน ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส