ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี ) ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “การส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล ตอยยิบในกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี  ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “การส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล ตอยยิบในกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล-ตอยยิบในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่เยาวชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ ตาดีกามัสยิดบ้านต้นทุเรียน อำเภอยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ในกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ย้อนรอยประวัติของศาสนฑูตในอิสลาม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฮาลาลและหะรอมในปัจจุบัน”และอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการต่อต้านสินค้าต้องห้าม” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล และยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 90 คน