ส่วนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทคนิคการใช้ Microsoft Office 2010 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Office 2010 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน อีกทั้งยังเกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลได้ การอบรมมีในระหว่างวันจันทร์, อังคาร และพุธ ที่ 26,27,28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 12 อาคารวิจัยจุฬาฯ