เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมการประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q เพื่อการผลิตอาหารฮาลาล ประจำปี 2556” ช่วงที่ 2 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ ระบบการผลิตอาหารฮาลาล และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป