งาน SHIF 2015 โดดเด่นด้วยแสงแห่งวัฒนธรรม การศึกษาและนวัตกรรม ช่วยขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เครื่องหมายฮาลาล นำสันติสุขมาสู่ชายแดนใต้

“โครงการเทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้” หรือ “Southern Border Halal International Fair” (SHIF 2015) นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ การเสวนาผู้นำทางศาสนากว่า 3,000 คน ซึ่งทุกคนได้ตั้งสัตย์ปฏิญานว่าจะร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลและคืนความสงบสู่ภาคใต้ โดยในงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) พร้อมทั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดงาน “โครงการเทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้ (SHIF 2015)” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จุดประสงค์ของงานก็เพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฮาลาลให้เป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้

 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานว่า “การพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญในอันที่จะสร้างรากฐานด้านตลาดฮาลาลให้แข็งแกร่งขณะที่การศึกษานั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้ตลาดฮาลาลเติบโตไปอย่างแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันได้เล็งเห็นว่า ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ธุรกิจ และบริการ ควรได้รับการส่งเสริม จะเห็นได้ว่า มีทีมงานนำโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะคอยช่วยประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชื่อว่า ‘กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ฮาลาลแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559-2563’”

 

“วัตถุประสงค์ของการจัดงาน SHIF 2015 ก็เพื่อส่งเสริมความสงบให้เกิดแก่จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาให้เป็นศูนย์ธุรกิจฮาลาลกับการท่องเที่ยวแก่ลูกค้าแถบอาเซียนและชาติอื่นๆ และก็หวังว่างาน SHIF 2015 จะช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยที่งานอาหารนานาชาตินี้จะสอดแทรกเข้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตั้งเป็นศูนย์สำหรับธุรกิจฮาลาล และเป็นองค์ความคิดบวกในอันที่จะบรรเทาความไม่สงบในพื้นที่นี้ลงได้”

 

พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินมาช้านานและก่อความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติหาที่สิ้นสุดมิได้ ฉะนั้น งาน SHIF 2015 ก็จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความสงบและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจฮาลาล โดยเร่งสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับรองเครื่องหมายฮาลาล รวมทั้งเร่งส่งเสริมภาคส่วนสินค้าฮาลาลของไทยให้ได้เป็นผู้นำด้านวิทยาการและเทคโนโลยีฮาลาลบนเวทีโลกอีกด้วย ทั้งยังช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวทางด้านนานาชาติฮาลาลอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับภาวะความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับรองเครื่องหมายฮาลาลไทยในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล”

 

ขณะที่หยิบยกเอาหัวข้อ “ศักยภาพเครื่องหมายฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก” รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “เมื่อเอ่ยถึงมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้แล้ว ผมเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจฮาลาลนั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาชายแดนภาคใต้โดยใช้เศรษฐกิจฮาลาลนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนควรต้องเข้าใจในวิถีชุมชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังต้องให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและความเชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน เพีอจะได้ร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมให้กับสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ต่อไป” งาน SHIF 2015 ยังรวมเอาการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล พร้อมทั้งนิทรรศการวิทยาการและเทคโนโลยีฮาลาล กิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมกันวางโครงการไว้ก็คือ การจัดสัมมนาที่จะมีการเชิญโต๊ะอิหม่ามจากมัสยิด 2,800 แห่ง ชื่อว่า a Halal products expo ที่มีบูธแสดงสินค้ามากกว่า 150 บูธ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายในงานทั้ง 3 วัน มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 20,000 คน และคาดการณ์ว่างานนี้จะช่วยกระเตื้องเศรษฐกิจฮาลาลให้เติบโตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ถึงราว 15%-20%

 

บรรยากาศบริเวณนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกอิสลาม”

แอปพลิเคชั่นแสดงภาพ 3 มิติ ให้ความรู้ บริเวณนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกอิสลาม”

 

พิธีเปิดในวันที่ 8 กันยายน 2558

 

พิธีเปิดในวันที่ 9 กันยายน 2558

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในบ่ายวันที่ 9 กันยายน 2558

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมนิทรรศการแลปจำลองที่จัดขึ้นโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เสวนาพิเศษในหัวข้อ“ทางออกปัญหาชายแดนใต้” ผู้ร่วมเสวนาโดย : นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินรายการโดย คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย

เสวนา ในหัวข้อ “โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของของผู้ประกอบการ” ผู้ร่วมเสวนาโดย : ร้อยโทสุรกำพล อดุลยรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ IBANK นายวันชัย พฤทธ์พจน์ พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ ธกส. และผศ.ดร.วรวิทย์บารู ประธานเครือข่ายสหกรณ์ภาคใต้ ดำเนินรายการโดย อ.มนูญ รามบุตร

เสวนา ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคกับอนาคตของกฎหมายฮาลาล” ผู้ร่วมเสวนาโดย : ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้  ทนาย อนุกูล อาแวปูเต๊ะ ผอ.มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และอาจารย์ซอและห์  ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ดำเนินรายการ คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์

เสวนา ในหัวข้อ “มิติงานคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาลชายแดนใต้กับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน” ผู้ร่วมเสวนาโดย : คุณไพศาล ดะห์ลัน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรี รอซีดี  บ่าวเบ็ญหมัด ผู้จัดการIBF สาขาภาคใต้ และว่าที่ ร.ต.ดร.อับดุลฮาฟิซ หิเลคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา ผู้ดำเนินรายการ คุณรอมฎอน ปันจอร์ผู้สื่อข่าว Deep South Watch

0008-(53)_

ภาพบรรยากาศภายในงาน