เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ ศวฮ. ได้ก่อตั้งมาครบ 12 ปี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มีมติในการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2546 จึงถือเป้นวันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เนื่องในโอกาศตรบรอบ 12 ปี ในปี 2558 นี้ จึงกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ให้สังคมได้รับรู้และได้รับประโยชน์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ศวฮ. ให้กับสังคมหรือภาคประชนรับรู้ กิจกรรมให้ความรู้ ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมอันแสดงให้เห็นต่อความเอาใจใส่และการเอิ้อ เฟื้อต่อสังคม เป็นการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมให้แก่บุคลากร ขององค์กรอีกด้วย

 

นอกจากนั้น ศวฮ. ยังเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่องขยายเครือข่ายครอบคลุมงานวิทยา ศาสตร์ฮาลาล ซึ่งงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลถือเป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยยกระดับการตรวจสอบฮาลาลขององค์กรในศาสนาอิสลามเพื่อความปลอดภัยด้านกายภาพและจิตวิญญาณของผู้ บริโภคมุสลิมทั้งในประเทศและทั่วโลกตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” อีกทั้งใช้วิทยาศาสตร์ ฮาลาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติเป็นอย่าง ดียิ่ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย และได้แสดงสถานะความเป็นผู้นำมาโดยตลอด

 

ตามปัจจุบันงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับความสนใจจากหลายประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม เป็นต้น ในงานนี้ ได้จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ขึ้น ในหัวข้อ “อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอดวิทยาการสู่อุมมะห์” โดยได้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ทำให้ได้ทราบถึงมุมมอง แนวคิดของเยาวชนยุคใหม่ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาการ วิทยาศาสตร์ที่จะต่อยอดไปยังโลกอนาคต โดยการแข่งขันมีผลการตัดสินดังนี้

 

ภาพซ้าย จุดลงทะเบียน และรับของที่ระลึก ภาพขวา นิทรรศการศูนย์วิทยาศาสคร์ฮาลาล จุฬาฯ


พิธีเปิดงานครบรอบ 12 ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน


คณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ โดย อาจารย์อนุสรณ์ องอาจ อาจารย์สมาน งามโขนง
คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ อาจารย์บรรจง บินกาซัน คุณนูรีซัน มะหะหมัด


ภาพบรรยากาศภายในงาน


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความสำคัญของการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลาล”
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน : ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข : ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อ.รังสรรค์ (ยะห์ยา) ทองทา : ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมมิสลามและผู้เชี่ยวชาญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อ.ซอและห์ ตาเละ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ดำเนินรายการ: อ.มูฮำหมัดเฟาซี แยนา : เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย


เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”
โดย รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร : ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณอดุลย์ วงเสงี่ยม : นายกสมาคมสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม  คุณวิรุตม์ ทรัพย์พจน์ : กรรมการผู้จัดการ บ.ไอบีเอฟ ฮาลาล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ศราวุฒิ อารีย์ : รองผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชีย จุฬาฯ


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับการพัฒนาด้านการแพทย์”
โดย รศ. ดร. เอกรินทร์ สายฟ้า : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา นพ. กษิดิษ ศรีสง่า : ผู้อำนวยการแผนก ผู้ป่วยอาหรับ รพ. กรุงเทพฯ นพ. สุรสิทธิ์ อิสสระชัย : ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและโรคมะเร็ง ประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.(พิเศษ)ดร. บรรจง ไวทยเมธา : รองผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ


HSC12Y-(852)_resize