ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานTHAILAND HALAL ASSEMBLY 2015 โดยงานดังกล่าวมีเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Shariah Certifies – Halal Science Supports) อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลกเพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศ

พร้อมยกระดับความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลโลกของประเทศไทยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและให้ความรู้ด้านศักยภาพ โอกาสของสินค้า-บริการฮาลาล ครอบคลุม ด้านกระบวนการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล ในการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียน โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ หรือ ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ SMEs รวมผู้ประกอบการทั้งสิ้น 231 บูท