งานแถลงข่าวงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 โดยกล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ว่าเป็นงานประจำปีที่สำคัญยิ่งและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้เผยแผ่ศาสนาอิสลามแก่มวลมนุษยชาติ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ประจำปี 2559 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 30 เมษายน 59 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

(ภาพบรรยากาศบนเวที)

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี ฮ.ศ. 1437 กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่จัดมายาวนานต่อเนื่องมากว่า 50 ปี เพื่อฉลองการประสูติของศาสดามูฮัมมัด และเพื่อสื่อถึงเจตนารมณ์อันสำคัญรำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ น้อมนำคำสอน จริยวัตรของท่านนบีมูฮามัด (ซ.ล.) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1437 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นบีมูฮำมัด” ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” โดยเน้นความเป็นพหุวัฒนธรรม เนื่องจากพระศาสดามูฮำมัดเป็นนักปกครอง ดินแดนที่ท่านปกครองประกอบด้วยผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม มีทั้งยิว คริสเตียน และลัทธิอื่นๆ ซึ่งท่านนบีได้ให้เกียรติทุกคนอย่างเสมอภาค