กำหนดการ
งานเสวนาวิชาการ

เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมและฟัง Live ผ่านแฟนเพจ FB ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HSC.CU

ประเด็นคำถาม

 • วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิมในอดีต
 • ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกอิสลาม
 • เหตุใดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคกลางจึงโดดเด่น
 • ความถดถอยของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกอิสลามในปัจจุบัน

ดำเนินรายการ: รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ลำดับ วิทยากร ตำแหน่ง
1 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3 ดร.อณัส อมาตยกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโลกมุสลิม มหาวิทยาลัยมหิดล
4 นพ. อนันตชัย ไทยประทาน รองประธานสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรม
5 นพ. กษิดิษ ศรีสง่า ผู้อำนวยการแผนกผู้ป่วยอาหรับ โรงพยาบาลกรุงเทพ
6 ผศ.ดร. ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 อ.ศราวุธ ศรีวรรณยศ รองประธานสภาดะฮวะหอิสลามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (RISEAP, Central Zone)
8 อ.ศุกรีย์ สะเร็ม ประธานสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย
9 ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

10

 

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ
งานเสวนาวิชาการ

เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมและฟัง Live ผ่านแฟนเพจ FB ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HSC.CU

ประเด็นคำถาม

 • วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิมในอดีต
 • ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกอิสลาม
 • เหตุใดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคกลางจึงโดดเด่น
 • ความถดถอยของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกอิสลามในปัจจุบัน

ดำเนินรายการ: รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ลำดับ วิทยากร ตำแหน่ง
1 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3 ดร.อณัส อมาตยกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโลกมุสลิม มหาวิทยาลัยมหิดล
4 นพ. อนันตชัย ไทยประทาน รองประธานสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรม
5 นพ. กษิดิษ ศรีสง่า ผู้อำนวยการแผนกผู้ป่วยอาหรับ โรงพยาบาลกรุงเทพ
6 ผศ.ดร. ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 อ.ศราวุธ ศรีวรรณยศ รองประธานสภาดะฮวะหอิสลามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (RISEAP, Central Zone)
8 อ.ศุกรีย์ สะเร็ม ประธานสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย
9 ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

10

 

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ
งานเสวนาวิชาการ

เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมและฟัง Live ผ่านแฟนเพจ FB ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/HSC.CU

ประเด็นคำถาม

 • วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิมในอดีต
 • ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกอิสลาม
 • เหตุใดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคกลางจึงโดดเด่น
 • ความถดถอยของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกอิสลามในปัจจุบัน

ดำเนินรายการ: รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ลำดับ วิทยากร ตำแหน่ง
1 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 อ.ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3 ดร.อณัส อมาตยกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโลกมุสลิม มหาวิทยาลัยมหิดล
4 นพ. อนันตชัย ไทยประทาน รองประธานสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรม
5 นพ. กษิดิษ ศรีสง่า ผู้อำนวยการแผนกผู้ป่วยอาหรับ โรงพยาบาลกรุงเทพ
6 ผศ.ดร. ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 อ.ศราวุธ ศรีวรรณยศ รองประธานสภาดะฮวะหอิสลามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (RISEAP, Central Zone)
8 อ.ศุกรีย์ สะเร็ม ประธานสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย
9 ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

10

 

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย