เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 21.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานฮาลาลไทยสู่มาตรฐานฮาลาลโลก ” ในงาน “เมาว์ลิดกระบี่ ครั้งที่ 34 – เมาว์ลิดอาเซียน “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และ เผยแพร่จริยวัตรของท่านนบีมูอัมมัด (ซ.ล.) ส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลาม และสร้างความรักและความสามัคคี ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่จัดขึ้น ณ บริเวณมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่