ระหว่างวันที่ 7-9 มี.ค.58 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ รองศาสตรจารย์วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย โดยงานเมาลิดเป็นงานประจำปีที่สำคัญยิ่งและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้นำศาสนาอิสลามมาเผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ปี 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี ฮ.ศ. 1436 กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งเป็นงานราชพิธี เพื่อสื่อถึงเจตนารมณ์อันสำคัญรำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ น้อมนำคำสอน จริยวัตรของท่านนบีมูฮำมัด (ซ.ล.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยมีคำขวัญว่า “นบีมูฮำมัด” ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้นำการพัฒนาคุณภาพ “ฮาลาล” ผู้รังสรรค์รากฐานงาน “วิทยาศาสตร์” ซึ่งงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เทิดพระเกียรติสดุดีท่านนบี มูฮำมัด (ซ.ล.) เผยแพร่ชีวประวัติ และจริยวัตรของท่านนบีมูฮำมัด (ซ.ล.) ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการ อีกทั้งให้พสกนิกรชาวไทยมุสิลมได้มีโอกาสเข้าเฝ้า และแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ภพ และเพื่อจัดการคัดเลือกกอรี ชายและหญิง เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบกอรีระหว่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน แนะนำนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกอิสลาม

o_2

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บริเวณจุดประเมินผลภายในห้องประชุม

คณะกรรมการตัดสินการทดสอบกอรีชิงแชมป์ประเทศไทย

บริเวณบูธศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีการโชว์การลงลายผ้าบาติก

ภาพบรรยากาศบริเวณงาน

ภาพบรรยากาศบริเวณห้องรับรองแขก

ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในหอประชุม

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ฮาลาลประเทศไทย ฮาลาล กับการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจฮาลาลโลก”
โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย , นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดำเนินรายการโดย อาจารย์สมาน งามขโนง

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บรมศาสดามูฮำมัด (ซ.ล.) อิทธิพลต่อพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลก”
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ, ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี และ ดร.บรรจง ไวทยเมธา
ดำเนินรายการโดย ดร.ศราวุฒิ อารีย์

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บรมศาสดามูฮำมัด (ซ.ล.) อิทธิพลต่อพัฒนาการด้านการแพทย์และโภชนาการในโลก”
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน , น.พ.กษิดิษ ศรีสง่า ดำเนินรายการโดย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์