งาน“เทศกาลรอมฏอน 2556” (RAMADAN CITY) ณ ศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2 คลองตัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน“เทศกาลรอมฏอน 2556” โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ, พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง, รศ.ดร.ปกรณ์  ปรียากร, รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม, ดร.อณัส อมาตยกุล, ดร.นนชัย ศานติสุข เป็นวิทยากรบรรยายในงานนี้ด้วย ในการจัดนิทรรศการครั้งในมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเกี่ยวกับการถือศีลอด ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนบัญญัติ ส่งเสริมศักยภาพ การประชาสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจมุสลิม และกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น จัดหางบประมาณเพื่อการบริหารและปรับปรุงศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของ ศวฮ. ให้พี่น้องมุสลิมที่เข้าร่วมงานได้รับทราบ