เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ในงาน Thailand Halal Assembly 2015 ช่วงเวลา 9.20 -10.10 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ฮาลาลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11” กล่าวว่า “สินค้าและบริการฮาลาลเป็นตลาดที่ใหญ่และสำคัญ ทั้งนี้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีจำนวนประชากรมากและกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ในอนาคตยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่จะสูงขึ้นได้อีก ประชากรในช่วงวัยต่างๆ คาดว่าใน 30 กว่าปี มุสลิมจะมีจำนวนประชากรกว่า 50% ของโลก”

 

เวลา 10.30 – 12.00 น. เสวนาในหัวข้อ “วัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาล” ผู้ดำเนินรายการ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบุลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , ว่าที่ร้อยตรีกิตติพล โชติพิมาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. และ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 

สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “บทบาทมุสลิมมะฮ์กับการเข้าสู่ AEC” ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์วัลลภา นีละไพจิตร ผู้ร่วมเสวนา ดร.ฟารีดา สุไลมาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , คุณฮุวัยดียะห์ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครศรีธรรมราช และคุณวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกินการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

“สัมมนาทางวิชาการศาสนาโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย”

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม มีการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการคุ้มครองผู้บริโภค” ผู้ดำเนินรายการ คุณคอลิด ปู่ทอง ผู้ร่วมเสวนา นพ.อนันตชัย ไทยประทาน ประธานมุลนิธิเพื่อแพทย์และสาธารณะกุศล
นายไพศาล ดะห์ลัน นักวิชาการอิสระ นายสมชาย กุลคีรีรัตนา ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารฮาลาลภาคใต้ ผู้แทนมูลนิธิมุสลิมแห่งสันติ