คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และนางสาวนัจวา  นางสาวนีโรฟาร์  วรากุลสลาม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เลขานุการ) เข้าร่วมประชุม IMT- GT POST SUMMIT PLANNING  MEETING BANDUNG ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่25 -26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555