การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2016 เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆอันประกอบเป็นคณะกรรมการจัดงานดังรายนามข้างต้น มีเจตนารมณ์เพี่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรมุสลิมในประเทศไทย อีกทั้งยังมีจุดประสงค์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Shariah Certifies – Halal Science Supports) มุ่งนำผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทยภายใต้เครื่องหมาย Thailand Diamond Halal ให้เป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก

กิจการฮาลาลประเทศไทยเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ ค.ศ.1949 หรือ พ.ศ.2492 ถึงปัจจุบันมีอายุถึง 68 ปี การรับรองฮาลาลนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือยุคแรกก่อน ค.ศ.1949 หรือ พ.ศ.2492 เรียกว่า Thailand Halal 1.0 ดำเนินการโดยสำนักจุฬาราชมนตรีใช้วิธีตัดสินฮาลาลเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ยุคที่สองหรือ Thailand Halal 2.0 เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1949 ถึง ค.ศ.1999 หรือจาก พ.ศ.2492 ถึง พ.ศ.2542 ดำเนินการโดยสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นผู้ออกใบรับรองฮาลาลโดยในปลายยุคมีการนำวิทยาศาสตร์ฮาลาลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ยุคที่สามหรือ Thailand Halal 3.0 เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1999 ถึง ค.ศ.2016 หรือ พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2559 ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฮาลาลประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ 4 ที่เรียกว่า Thailand Halal 4.0 ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 โดยมีฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองฮาลาลหรือ HCB มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลเป็นหน่วยงานรับรองระบบงานฮาลาลหรือ HAB ทำหน้าที่ดูแล HCB

ประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์ฮาลาลมาตั้งแต่ พ.ศ.2544 ดำเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ตัวเลขการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกโอไอซีในเวลานั้นคือ พ.ศ.2544 มีมูลค่า 247 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 10,800 ล้านบาทต่อปี วันเวลาผ่านมา 15 ปี มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกโอไอซีคือ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 196,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 เท่า แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มีต่อการพัฒนากิจการฮาลาลของประเทศไทย หากขยายการพิจารณาตลาดฮาลาลให้ครอบคลุมการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศที่มิใช่มุสลิม รวมถึงตลาดอาหารฮาลาลภายในประเทศมูลค่าอาหารฮาลาลที่มีต่อเศรษฐกิจประเทศไทยจะยิ่งทวีคูณมากขึ้น ทั้งนี้โดยไม่รวมถึงตลาดอาหารฮาลาลในทางอ้อมที่ได้จากเข้ามาของนักท่องเที่ยวมุสลิมยังประเทศไทยที่คาดว่ามีจำนวนกว่า 6 ล้านคนต่อปี และไม่รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มิใช่อาหารตลอดจนบริการฮาลาล

งาน Thailand Halal Assembly 2016 ปีนี้มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย

การร่วมรำลึกถึงและการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรืองาน In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej ซึ่ง นอกจากจะมีซุ้มแสดงความอาลัยต่อพระองค์แล้วยังมีการแสดงวีดิทัศน์ 360 องศาเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับพสกนิกรมุสลิมไทย รวมถึงมีซุ้มแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 อีกด้วย
นิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยสู่ Thailand Halal0 จำนวน 5 พาวิลเลียน เริ่มตั้งแต่ Chulalongkorn University Halal Food Innopolis เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรม Halal Startups ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมคืนความสงบแก่ประเทศไทยในส่วนนั้น นิทรรศการแสดงพัฒนาการของฮาลาลประเทศไทยตั้งแต่ยุค Halal 1.0 ถึง Halal 3.0 สุดท้ายคือนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของประเทศไทยที่กำลังพัฒนาสู่ยุค Thailand Halal 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วย Thailand 4.0
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 9 (Halal Science, Industry and Business International Conference; The 9th HASIB 2016) ในงานนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลจากประเทศต่างๆทั่วโลกจำนวน 50 คนโดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 250 คน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลรุ่นใหม่มากกว่า 10 ชิ้นจาก 5 ประเทศ
งานแสดงสินค้า Thailand Halal Expo 2016 จำนวน 350 บูธประกอบด้วยผู้ประกอบการฮาลาลต่างประเทศจำนวน 120 บูธจาก 24 ประเทศ ผลิตภัณฑ์จากสถานทูตประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิหร่าน ซีเรีย และสาธารณรัฐอัฟริกาใต้จำนวน 5 บูธ และผู้ประกอบการชาวไทย 225 บูธ นับเป็นการจัดงานเอ็กซโปอาหารและธุรกิจฮาลาลนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการรับรองฮาลาล (TheHalal CB Convention) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลจากประเทศต่างๆรวม 40 ประเทศจำนวน 89 องค์กร ผู้เข้าร่วมประชุม 139 คน
การจัดงานในครั้งนี้กำหนดให้มีขึ้น 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “Steering Towards Thailand & International Halal 4.0” เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง Thailand 4.0 โดยร่วมขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยสู่ยุค Thailand Halal 4.0 เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลแก่ประชากรมุสลิมในโลกที่มีมากถึง 1800 ล้านคน กระจายในประเทศต่างๆกว่า 150 ประเทศ มีขนาดเศรษฐกิจฮาลาลใน พ.ศ.2558 มูลค่า 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคิดเฉพาะอาหาร 1.29 ล้านล้านเหรียญาสหรัฐ อันเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับ Thailand Diamond Halal อันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2558

halal-83halal-1halal-3halal-33halal-37halal-38halal-48halal-54halal-75halal-77halal-78halal-79halal-83halal-89