วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.30 น. นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์(ระบบ HAL-Q)  ได้ให้การต้อนรับคณาอาจารย์ และนักศึกษาจาก ภาคโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 33 ท่าน โดยกลุ่มนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้ให้ความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และสนใจที่จะทำงานวิจัยด้านงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อเนื่องไป.