เมื่อวันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน 2556 คณาจารย์จาก Central Laboratory of Life Sciences(CLLS.), The University of Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ(ศวฮ.) นำโดย Prof. Ir. Yenny Risjani, DEA, PhD (Director of CLLS.) โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของศวฮ. และสาธิตการตรวจสอบข้อมูลสินค้าฮาลาลผ่านมือถือ ต่อด้วยการเข้าชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา เป็นผู้นำเยี่ยมชม