มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้นำอาจารย์และนักศึกษาจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ จากรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กรศานาอิสลามและการเนินการรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556