เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 8.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ และ อ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล พร้อมด้วยนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ที่มาสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ  ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12