เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 คณะอนุกรรมาธิการกิจการอาเซียนในคณะกรรมธิการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร นำโดย คุณณรงค์ ดูดิง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน 40 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเพื่อรับฟังการบรรยายสรุป โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค์ แนวทางการพัฒนา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางการพัฒนาของสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.ปรกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-12