เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.วินัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้จัด ”โครงการการแลกเปลี่ยนการเยือนเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์” ที่นำคณะผู้แทนจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 ท่าน โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลเพื่อผู้บริโภคของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย