เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2559 คณะสถานฑูตอินโดนีเซีย นำคณะโดยมหาวิทยาลัยอาเจะ คณาอาจารย์ รวมถึงนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูวิจัยต่างๆ มีทั้งสิ้น 30 ท่าน โดยมี คุณสุลิดา หวังจิ (ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ) คุณมนัส สืบสันติกุล (ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล) ได้ทำการบรรยายให้ ความรู้เพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ อิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะอาจารย์และนิสิต  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย