เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาเคมี จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมทั้งชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13