เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะที่ปรึกษาให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากประเทศเกาหลี 10 ท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย