คณะผู้บริหาร The University of Southern Mindanao จากประเทศ Philipnes นำโดย อธิการบดี นาย Jesus Antonio Derije พร้อมคณะรวม 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายจากคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการนำระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตอาหารฮาลาลระบบ HAL-Q มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556