เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ จำนวน 20 ท่าน ที่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาบุคลากรในโครงการ “อาหารฮาลาล” จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจในงานด้านฮาลาล ตลอดจนขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ แก่บุคลากรผู้ศึกษาดูงาน และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย