เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-12.00 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผศ.นิฟาริด ระเด่น อาหมัด รองผู้อำนวยการ น.ส.สุลิดา หวังจิ นายมนัส สืบสันติกุล คุณสมพล รัตนาภิบาล นายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ น.ส.มนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการวิชาการและวิจัย นายอิรฟัน แวหะมะ นายฮาบิลลา จาปากียา นายนันทชัย แดงวิจิตร์และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 5/2563 โดยมีการลงนานคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ฉบับใหม่ การนำเสนอการดำเนินการล่าสุดของอนุกรรมการชุดต่างๆ และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื้อสุกร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-12.00 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผศ.นิฟาริด ระเด่น อาหมัด รองผู้อำนวยการ น.ส.สุลิดา หวังจิ นายมนัส สืบสันติกุล คุณสมพล รัตนาภิบาล นายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ น.ส.มนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการวิชาการและวิจัย นายอิรฟัน แวหะมะ นายฮาบิลลา จาปากียา นายนันทชัย แดงวิจิตร์และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 5/2563 โดยมีการลงนานคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ฉบับใหม่ การนำเสนอการดำเนินการล่าสุดของอนุกรรมการชุดต่างๆ และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื้อสุกร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-12.00 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผศ.นิฟาริด ระเด่น อาหมัด รองผู้อำนวยการ น.ส.สุลิดา หวังจิ นายมนัส สืบสันติกุล คุณสมพล รัตนาภิบาล นายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ น.ส.มนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการวิชาการและวิจัย นายอิรฟัน แวหะมะ นายฮาบิลลา จาปากียา นายนันทชัย แดงวิจิตร์และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 5/2563 โดยมีการลงนานคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ฉบับใหม่ การนำเสนอการดำเนินการล่าสุดของอนุกรรมการชุดต่างๆ และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื้อสุกร