เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 คณะผู้นำจากประเทศบังคลาเทศ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ฮาลาลในมิติทางศาสนาและเศรษฐกิจ” และ “มาตรฐานอาหารฮาลาล” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ. ด้านบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย