วันที่ 9 มกราคม 2563 ทางคณะนักโภชนาการจากโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ รพ.บาเจาะ รพ.เจาะไอร้อง รพ.นราธิวาส และ รพ.รือเสาะ ได้เข้ามาปรึกษาหารือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการวางระบบการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัย สำหรับครัวในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะดำเนินงานในปี 2563 ทั้งหมด 4 แห่ง ใน 4 อำเภอข้างต้น พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ โดยมี ผศ.ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้รับมอบ