เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 -11.00 น. คณะนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกสถานศึกษา โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เป็นผู้ให้ความรู้เพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ตามแนวปฏิบัติของฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12