เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM โดยมีอาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบุคคล ได้แนะนำศูนย์ฯ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ตามแนวปฏิบัติของฮาลาลประเทศไทย
โดยผู้ที่เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์ ได้แก่
1.Andi Jaya Pratama
2.Ahmad Nuruddin Khoiri
3.Alfiatun Hasanah
4.Diah Arifiani
5.Agus Suroto
6.Desy Sari Utami
7.Fauchil Wardati
8.Beri Adimas Aryanto