เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีกำหนดนำคณะนักธุรกิจจากฝรั่งเศส รวม 6 ท่าน เป็นกลุ่มนักธุรกิจนำเข้าอาหารฮาลาลเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมงาน THAIFEX – World Food of Asia เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมปรึกษาหารือการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารฮาลาลในประเทศไทย ตามแนวคิด “ศาสนารับรอง วิทยาศาตร์รองรับ” โดย รองศาสตรจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย