คณะนักธุรกิจจากประเทศบาห์เรน จำนวน 6 ท่าน เข้าพบและหารือ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ เกี่ยวกับอาหารฮาลาล และเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยศาสตร์ฮาลาลและรับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการนำระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตอาหารฮาลาลระบบ HAL-Q มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่24 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-12