ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[divi_team_member name=”รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน” position=”ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2018/12/IMG_1276.png” _builder_version=”3.24.1″ header_font_size_tablet=”51″ header_line_height_tablet=”2″ body_font_size_tablet=”51″ body_line_height_tablet=”2″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member][divi_team_member name=”อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์” position=”ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/01/011-อ.ดร.ภราดร.png” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member][divi_team_member name=”นางสาวสุลิดา หวังจิ” position=”ที่ปรึกษาผอ.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านงานคลังและพัสดุ” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/03/คุณสุลิดา_re.jpg” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member][divi_team_member name=”นางสาวมนฤดี เข็มทำ” position=”ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/01/013-มนฤดี-เข็มทำ-re.png” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member]
[divi_team_member name=”ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์” position=”รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/03/ผศ.ดร.วนิดา_re-1.jpg” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member][divi_team_member name=”คุณสมพล รัตนาภิบาล” position=”ที่ปรึกษาผอ.ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/01/010-อ.สมพล.png” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member][divi_team_member name=”อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ” position=”ที่ปรึกษาผอ.ด้านห้องปฏิบัติการ” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/01/008-อ.ดร.สถาพร.png” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member]
[divi_team_member name=”ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด” position=”รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/01/อ.นิฟารีด-re-1.png” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member][divi_team_member name=”คุณมนัส สืบสันติกุล” position=”ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริหารงานบุคคล” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/01/005-คุณมนัส.png” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member][divi_team_member name=”อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์” position=”ที่ปรึกษาผอ.ด้านห้องปฏิบัติการ” image_url=”https://halalscience.org/wp-content/uploads/2019/01/009-อ.ดร.สุกฤต.png” _builder_version=”3.19.8″ global_colors_info=”{}”][/divi_team_member]

คณะทำงาน

ฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

นายนรฤทธิ์ ฮูเซ็น

จนท.บริการการศึกษา (คอมฯ)

นางสาวพรพิมล พันแอ

จนท.สนง. (ธุรการ)

นางสาวจัสมิน มณี

จนท.สนง.บริหารงานทั่วไป

นางสาวชีรีน นิภารัตน์

จนท.สนง.บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณและพิธีการ)

นางสาวมารีนา หมื่นทอง

เลขา ผอ.

นางสาวอชิรญาณ์ ยะรังวงษ์

จนท.สนง. (บุคคล)

นางสาวอินทิรา สุขสุโฉม

จนท.สนง. (บริหารงานทั่วไป)

ฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

นางสาวรดา นิมา

จนท.สนง. (การเงิน)

นางสาวนูรซาเฟีย มะแส

จนท.สนง. (บัญชี)

นางสาวอรุณี เพ็ชร์วัฒนา

จนท.สนง. (พัสดุ)

นางสาวมาดีฮะห์ สะอิ

จนท.สนง. (การเงิน)

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พรพิมล มะหะหมัด

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

นางสาวพัชญา เพชรเจริญ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นายอาณกร เรืองปราชญ์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวซูไวบ๊ะ สุหลง

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวฟิรดาว สุรัตนมาลย์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวกุณฑิรา สาแล

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

นักวิจัย

นางสาววิลา มูเนาวาเราะห์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวสาวียะห์ กาโฮง

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นายสาริน เชาวสุธีรนนท์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวซูไนนี มาหะมะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นางสาวนารีญา วาเล๊าะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นายฮาซัม เจะบากอ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวสุกัญญา โสอุดร

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวต่วนยัสมิน แซแร

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานบริการฯ)

นางสาวเนตรนภา อ้นเต่า

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัยและนวัตกรรม)

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก

นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก

นายอาณัติ มะติมุ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายอิรฟัน แวหะมะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายนันทชัย แดงวิจิตร์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวอานีซะห์ ลาเตะ

จนท.สนง. (ประชาสัมพันธ์)

นิสิตโครงการ

ดร.เกษิณี เกตุเลขา

ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวมาริสา มารแพ้

นิสิตปริญญาเอก/ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวนัจวา สันติวรกุล

นิสิตปริญญาเอก/ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด

นิสิตปริญญาเอก/ผู้ช่วยวิจัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานปัตตานี

นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์

นายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวอัสลินดา ระเด่นอาหมัด

จนท.สนง.(พัสดุ)

นายมะดาโอะ มามะ

พนักงานขับรถ

นางสาวอาซีเยาะ ลาเตะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายฮาบิลลาห์ จะปะกียา

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางนูรูลฮูดา อุมาร์

จนท.สนง. (ประชาสัมพันธ์)

นางสาวสุใบด๊ะ ดอเลาะ

แม่บ้าน

นางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายอมีน มะหมัด

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นางสาวซูฮัยรา มะเซ็ง

จนท.สนง. (พัสดุ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานเชียงใหม่

นายเรวัตร วงศ์เดอรี

หัวหน้าศูนย์ สำนักงานเชียงใหม่

นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์

จนท.บริการวิทยาศาสตร์

นางสาวมาลาริน ศรีมูลคำ

จนท.สนง. (พัสดุ)

นางสาวลักษวรรณ ฉัตรวิจิตรโชค

แม่บ้าน

นางสาวชิตาพร ประทาน

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

ผอ.สถาบันมาตรฐานฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง

จนท.บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก)

นายปรัชญา ฉิมวิเศษ

รอง ผอ.สถาบันมาตรฐานฯ

นางสาวตรึงตรา ซารีมี

เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน

นายบากียา บินดอเลาะ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์