วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทำงานที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน ฮาลาลของไทย และการส่งเสริมสินค้าฮาลาลของไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยเห็นว่าองค์กร SMIIC มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทและอิทธิพลต่อการกำหนดมาตรฐานฮาลาลของโลกมุสลิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมด้านฮาลาลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การที่คณะทำงานด้านฮาลาลประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการติดตามพัฒนาการ ประเมินทิศทาง และกำหนดรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์กรดังกล่าวได้ในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมด้านฮาลาลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานมีกำหนดจะเข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลอาซิส เมืองเจดดาห์ (King Abdul Aziz University) และธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (Islamic Development Bank-IDB) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วย

ข่าวโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ