เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการต้อนรับคณะทำงานจาก Cambodian Muslim Development Foundation จากประเทศกัมพูชาโดยมี นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการระหว่างประเทศ  ให้การตอนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11