คณะจาก The University of Southern Mindanao , Philipnes จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการนำระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตอาหารฮาลาลระบบ HAL-Q มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555