เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2555 คณะอาจารย์จาก University Djuanda Bagor ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเข้าพูดคุยกับ รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ