เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักความถนัดและความรู้ความสามารถของตนเอง วางแผนการเรียน การศึกษาต่อ และเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลามนำไปสู่เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ มนัส สืบสันติกุล ได้ทำการบรรยายและให้ความรู้กับนักเรียนและเยี่ยมชมห้องปฏบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย