โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ได้จัดทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์  และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลาม โดยมีครูและนักเรียนจำนวน 77 คน  ซึ่งเป็นครู 6 คน และนักเรียน 71 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำงานทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล จากคุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและธุรกิจ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2555