เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม  2553 ทางคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดให้มีโครงการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งภายในโครงการ ฯนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นเกียรติขึ้นไปบรรยาย เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาร่วมงานโครงการฯนี้อีกด้วย

และในโอกาสนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม  2553 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมต้อนรับ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมโครงการฯ จำนวน 80 คน  เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ และศึกษาถึงกระบวนการงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย