เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 -12.00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี จำนวน 16 คน ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง “รอบรู้ฮาลาลในเชิงวิทยาศาสตร์”  ตามแนวทางศาสนารับรอง – วิทยาศาสตร์รองรับ  เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ คณะทำงาน เข้าใจกับองค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต  จึงขอเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ ความเข้าใจการกจัดการเกี่ยวกับองค์ความรู้  เพื่อให้มีศักยภาพอย่างแท้จริง โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ความรู้เพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ตามแนวปฏิบัติของฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย