เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางมายังห้องประชุมชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อแสดงความยินดีกับจากประกาศสำนักนายก เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (อ้างกิงจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/3.PDF)