วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงนามข้อกำหนดขอบเขตของงานในโครงการจัดทำมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อมุสลิมในบริบทของประเทศไทย ในสภาวะหลังการระบาดของโรคโควิด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิมหลังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตีพิมผลงานที่ศึกษาลงในวารสารวิชาการ
+6
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงนามข้อกำหนดขอบเขตของงานในโครงการจัดทำมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อมุสลิมในบริบทของประเทศไทย ในสภาวะหลังการระบาดของโรคโควิด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิมหลังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตีพิมผลงานที่ศึกษาลงในวารสารวิชาการ
+6
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงนามข้อกำหนดขอบเขตของงานในโครงการจัดทำมาตรฐานฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทย กับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล หัวหน้าโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อมุสลิมในบริบทของประเทศไทย ในสภาวะหลังการระบาดของโรคโควิด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิมหลังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตีพิมผลงานที่ศึกษาลงในวารสารวิชาการ
+6