สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้

– คลิก จดหมายประกวดสุนทรพจน์ 12 ปี ศวฮ.
– คลิก ใบสมัครประกวดสุนทรพจน์
– คลิก เกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์-งาน 12 ปี ศวฮ ระดับมัธยม
– คลิก เกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์-งาน 12 ปี ศวฮ ระดับปริญญาตรี

 

หัวข้อการประกวด “อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์”

๑. หลักเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

๑) เนื้อหา ๔๐ คะแนน ประกอบด้วย
– ลำดับเนื้อหา ความต่อเนื่อง ๑๐ คะแนน
– ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ๑๐ คะแนน
– คุณค่าของเนื้อหา (ประโยชน์ของเนื้อหาที่จะนำไปใช้) ๑๐ คะแนน
– ความถูกต้องของรูปแบบ ๑๐ คะแนน

๒) การนำเสนอ ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
– อักขระวิธี ๑๐ คะแนน / น้ำเสียง ๑๐ คะแนน / บุคลิกภาพ (ภาษากาย) ๑๐ คะแนน

๓) การใช้ภาษา ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
– ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา ๑๐ คะแนน
– ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การเลือกใช้คำ การผูกประโยค ๑๐ คะแนน
– สำนวนโวหาร ๑๐ คะแนน

๒. การกำหนดเวลาการประกวด
ผู้เข้าประกวดแข่งขันแต่ละคนมีเวลาในการพูด ๕ นาที โดยจะพูดเกินหรือขาดจากเวลาที่กำหนดไว้ได้เพียง ๑ นาที หากเกินหรือขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน

๓. วันกำหนดส่งใบสมัครและวันประกวด
ส่งใบสมัครถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12
๔. รูปแบบการเตรียมสุนทรพจน์ เหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยแบ่งบทพูด ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และ ส่วนท้าย

๑) ส่วนนำ เป็นการบอกกล่าวว่าผู้พูดเป็นใคร พูดในฐานะอะไร ในโอกาสใด แล้วนำเข้าสู่เนื้อหา ด้วยวิธีการที่เร้าความสนใจ เช่น ใช้ภาษาสุภาพ คำคม หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป
๒) ส่วนเนื้อหา ควรแยกประเด็นเป็นข้อ ๆ โดยคำนึงถึงเอกภาพ คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของเรื่อง สัมพันธภาพ คือ ความเกี่ยวเนื่องกัน และสารัตถะภาพ หรือ การเน้นย้ำประเด็นสำคัญของเรื่องแต่ละประเด็นต้องมีข้อมูล หลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และมีตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
๓) ส่วนลงท้าย ทำได้หลายวิธี เช่น สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหา เสนอข้อคิด หรือแนวทางปฏิบัติ เน้นประเด็นสำคัญ สามารถแทรกอารมณ์ขัน เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แต่ไม่ใช้พร่ำเพรื่อ จนกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา เป็นต้น

๕. รางวัล

๑. รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลดีเด่น ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลสร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท