รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เดินทางเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านฮาลาลของไทย ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเชิญจาก3 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. Muhammadiyah University of Yogyakarta 2. Gadjah Mada University 3. Djuanda University, Bogor และองกรณ์ศาสนา 1 องกรณ์ศาสนา คือ  Majlis Ulama Indonesia (MUI) , Bogor  โดยนำความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่ได้จากการคิดค้นของศูนย์ฯ สามารถพัฒนาเพื่องานตรวจรับรองฮาลาลและงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ของศูนย์ฯ และประเทศชาติต่อไป การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านฮาลาลของไทยในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศอินโดนีเซีย