ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ( สนง.ปัตตานี) ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล-ตอยยิบในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อเสาร์ที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย( สำนักงานปัตตานี)นำโดยนายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล-ตอยยิบในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มัสยิดบ้านสามยอด ม.8 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหารปนเปื้อนในปัจจุบันและการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในงานคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มแม่บ้านและผู้นำศาสนา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้นำชุมชน อีหม่ามและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชนในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอาชีพโดยใช้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวคิดการใช้มัสยิดเป็นที่พึ่งของชุมชน โดยมีชุมชนในพื้นที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก