HAL-Q อยู่ในช่วงการดำเนินการช่วงที่ 3 เป็นช่วงของการให้คำปรึกษากับทางสถานประกอบการ ทั้งในเรื่องของสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร รวมทั้งเอกสารให้มีความสอดคล้อง ตามข้อกำหนด Halal-GMP เพื่อให้ทางสถานประกอบการสามารถปฎิบัติตามข้อกำนดของ HAL-Q ได้อย่างครบถ้วน

วันที่ 14 กันยายน 2555 เป็นช่วงของการให้คำปรึกษา HAL-Q ช่วงที่ 3 ณ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด มหาชน (โรงเชือด) นำทีมโดย นางสาวนูรีซัน สามาลูกา นางสาวพัชญา เพชรเจริญ และนางสาวชัชรัช น่วมลมัย